• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalno tužiteljstvo Posavskog kantona

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Odnosi s javnošću
 • Pristup informacijama
 • Vodič za pristup informacijama

  Vodič za pristup informacijama

  21.10.2010.

              Na osnovu člana 20. Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine  ( „Sl. Novine Federacije BiH“ br. 32/01 ) i Uputstva za provođenje Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ( „Sl. Novine Federacije BiH“, br. 57/01), Glavni tužitelj Kantonalnog tužiteljstva posavskog kantona- Orašje, donosi

   

   

  VODIČ

  ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

  U KANTONALNOM TUŽITELJSTVU POSAVSKOG KANTONA - ORAŠJE

   

   

   

                  

  I

              Svakoj osobi ( fizičkoj i pravnoj ) omogućava se pristup informacijama koje su pod kontrolom Kantonalnog tužiteljstva Posavskog kantona - Orašje ( u daljem tekstu tužiteljstvo ), u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

   

  II

              Sjedište tužiteljstva je u Orašju, ulica Jug I, Zaobilaznica  bb, 76270 Orašje, telefon 031/ 717 - 039, i fax 031/712 -160.

              Službenik za informiranje je Viši stručni suradnik – tajnik tužiteljstva.

              Ovaj vodič se može dobiti u pisarnici tužiteljstva kao besplatan primjerak.

   

  III

              Pristup informacijama koje su pod kontrolom tužiteljstva ostvaruje se podnošenjem pismenog zahtjeva.

              Pismeni zahtjev treba da sadrži:

  -         Ime i prezime ( ili naziv pravnog lica ) podnositelja, točnu adresu prebivališta ( ili sjedište pravnog lica), eventualno broj telefona ili fax-a,

  -         Dovoljno podataka o prirodi i/ili sadržaju tražene informacije, kako bi službenik za informiranje uz razuman napor pronašao traženu informaciju,

  -         Zahtjev se podnosi osobno i predaje u pisarnicu tužiteljstva ili putem pošte na adresu tužiteljstva. Podnošenje zahtjeva je besplatno.

    Ako se zahtjev odnosi na osobnu informaciju  zahtjev može podnijeti samo fizička osoba  na koju se zahtjev odnosi, njen zakonski zastupnik ili punomoćnik.

  Ako zahtjev podnosi fizička osoba na koju  se informacija odnosi dužna je zahtjev potpisati i pokazati identifikacijski dokument sa fotografijom (osobnu iskaznicu ili putovnicu). Ako zahtjev podnosi  zakonski zastupnik podnosioca zahtjeva ili njegov punomoćnik, dužan je zahtjev potpisati, pokazati svoj identifikacijski dokument sa fotografijom ( osobna iskaznica ili putovnica), dokaz o zakonskom zastupanju odnosno punomoć, kao i fotokopiju osobnog dokumenta podnositelja zahtjeva.

  Ako tužiteljstvo nije u mogućnosti udovoljiti zahtjevu za informaciju zbog odsustva formalnih uvjeta iz stava 2., 3. ili 4., ove točke, o tom donosi rješenje u roku od 8 dana od dana prijema zahtjeva i poziva podnositelja da uočene formalne nedostatke  otkloni.

   

                                                         IV

   

  Nakon prijema zahtjeva za pristup informaciji tužiteljstvo poduzima sve potrebne radnje da pribavi traženu informaciju.

  O zahtjevu se odlučuje rješenjem koje se dostavlja podnositelju zahtjeva u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva. Rješenje kojim se u cijelosti ili djelomično odobrava pristup informacijama sadrži:

  -         obavještenje o mogućnosti osobnog pristupa informaciji,

  -         obavještenje o mogućnosti umnožavanja i troškovima umnožavanja, uz      napomenu da se umnožavanje odobrava nakon izvršene uplate,

  -         priloženu fotokopiju tražene informacije, kada se ista osigurava besplatno.

   

  Cijena troškova umnožavanja tražene informacije iznose:

  -         0,50 KM za svaku stranicu standardne veličine koja prelazi 10 (deset) prvih besplatnih stranica,

  -         5,00 KM po disketi za elektronsku dokumentaciju.

   

  V

   

  Tužiteljstvo može uskratiti informaciju u slučaju kada se saopćenjem

   informacije može očekivati izazivanje značajne  štete za sljedeće legitimne ciljeve:

  -         interes odbrane i sigurnosti, kao zaštita javne sigurnosti,

  -         sprječavanje kriminala i otkrivanje kriminala,

  -         zaštita postupka donošenja odluka u tužiteljstvu, uključujući davanje mišljenja, savjeta ili preporuka, bilo da se radi o osobi zaposlenoj u tužiteljstvu ili drugoj osobi koja učestvuje u radu tužiteljstva, s tim da to ne obuhvata činjenične i statističke informacije.

   

  VI

   

              Kada se utvrdi da zahtjev za pristup informaciji uključuje povjerljive komercijalne interese treće strane, bez odlaganja pismeno obavještava treću stranu o pojedinostima zahtjeva i upozorava je da će traženu informaciju saopćiti ako, u roku od 15 dana od dana  prijema obavještenja, pismeno ne odgovori da smatra da je informacija povjerljiva i navede razloge zbog kojih bi, njenim saopćavanjem mogla nastupiti šteta.

              Nakon prijema odgovora iz predhodnog stava tužiteljstvo će utvrditi izuzetak od saopćavanja tražene informacije ( ako razloge ocijeni opravdanim ).

   

  VII

             

              Tužiteljstvo utvrđuje izuzetak od saopćavanja tražene informacije ako osnovano utvrdi da informacija uključuje osobne interese koji se odnose na privatnost treće osobe.

              Osnov za uskraćivanje informacije iz predhodnog stava utvrđuje službenik za informiranje uz konsultaciju sa Glavnim kantonalnim tužiteljem.

   

  VIII

   

              Tužiteljstvo će saopćiti informaciju bez obzira na izuzetke  iz točke  V i VI ako to opravdava javni interes.

              Ukoliko tužiteljstvo odluči, u cilju zaštite javnog interesa saopćiti informaciju, mora voditi računa  i procijeniti korist i štetu koja može proizići  iz saopćavanja informacije. U ovom slučaju tužiteljstvo rješenjem obavještava treću stranu da će informaciju saopćiti po isteku 15 dana od dana  prijema tog rješenja. To rješenje sadrži  pouku o pravu na žalbu, roku za žalbu ( 15 dana od dana prijema ) i kome se žalba podnosi, kao i uputstvo o pravu obraćanja Instituciji ombudsmena.

  IX

   

  Ovim se ne ograničavaju prava i obaveze fizičkih i pravnih osoba koje se odnose na pristup informacijama u skladu sa Zakonima o kaznenim i drugim tužiteljskim postupcima.

   

                                                            X

   

              Pravila postupka utvrđena ovim Vodičem ne primjenjuju se kod pristupa informacijama zahtijevanom od predstavnika Sredstava javnog informiranja ( medija ).

   

  XI

             

              Ovaj Vodič stupa na snagu danom donošenja  i biće dostavljen Instituciji ombudsmena.

   

                                                                                 GLAVNI TUŽITELJ

                                                                                          Luka Dabić                                                                

   

   

             

         

   

                                       

                                                                                                                                 

   

   

   

   

  279 PREGLEDA

  INDEKS REGISTAR INFORMACIJA

  20.10.2010.

  INDEKS REGISTAR

  INFORMACIJA KOJE SU POD KONTROLOM

  KANTONALNOG TUŽITELJSTVA POSAVSKOG KANTONA – ORAŠJE

   

   

  „Informacija je svaki materijal kojim se prenose činjenice, mišljenja, podaci ili bilo koji drugi sadržaj, uključujući svaku kopiju ili njen dio, bez obzira na oblik, karakteristike, vrijeme kada je sačinjena i kako je klasificirana“.

   

  ( član 3. točka 1. Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, Sl. Novine F BiH, broj 32/01 )

   

  INDEKS REGISTAR

   

  Ovaj indeks registar sadrži vrste informacija koje su pod kontrolom Kantonalnog tužiteljstva Posavskog kantona – Orašje, odnosno kojima ono raspolaže, oblik u kojem su informacije dostupne, kao i podatke o tome gdje se može pristupiti tim informacijama.

   

  I VRSTE INFORMACIJA 

   

  Podaci o statusu primljenih predmeta po referatima:

   

  1.   Krivični referat po vrsti predmeta: zaostaci, priliv predmeta, završni i predmeti  u radu,

  1.1.   KTA- neodredivo kazneno djelo ili počinitelj, a ukazuje na  nedopuštenu radnju,

  1.2.   KT  - konkretno kazneno djelo i počinitelj ( fizičke osobe ),

  1.3.   KTN - konkretno kazneno djelo sa nepoznatim počiniteljem,

  1.4.   KTM - konkretno kazneno djelo sa malodobnim počiniteljem,

  1.5.   KTPO - konkretno kazneno djelo i počinitelj ( pravne osobe ),

  1.6.   KTMŽ - konkretno kazneno djelo sa malodobnim počiniteljem – postupak po žalbi,

  1.7.   KTŽ – postupak po žalbi,

  1.8.   KTARZ – neodredivo kazneno djelo ili počinitelj - RATNI ZLOČINI,

  1.9.   KTRZ - konkretno kazneno djelo i počinitelj – RATNI ZLOČINI,

  1.10. KTRZŽ -  konkretno kazneno djelo  i počinitelj- RATNI ZLOČINI - postupak po žalbi,

  1.11. KTNRZ -  konkretno kazneno djelo s nepoznatim počiniteljem – RATNI ZLOČINI,

  1.12. KTŽK- pretres pred 2. st. sudom,

  1.13. KTŽKŽ – žalba na 2. st. presudu,

  1.14. KTPOM – međunarodna pravna pomoć,

  1.15. KTPOM – pravna pomoć,

  1.16. KTP – prigovori po svim vrstama predmeta,

  1.17. KTEKS – predmeti ekstradikcije,

  1.18. KTAP –apelacija pred Ustavnim sudom.

   

  2.1. GT – građanski predmeti ,

  2.2. UT – upravni predmeti,

  2.3. A – predmeti za ostale administrativne poslove.

   

  1. Predmeti tužiteljske uprave, zaostali, priliv predmeta, završeni i predmeti u radu,

   

  1. Izvještaji o radu Kantonalnog tužiteljstva Posavskog kantona - Orašje,

  4.1.  polugodišnji,

  4.2.  godišnji,

  4.3.  o financijsko – tehničkom poslovanju,

   

  1. Podaci o organizacionoj strukturi Kantonalnog tužiteljstva Posavskog kantona – Orašje,

  5.1.  broj nositelja tužiteljske funkcije,

  5.2.  broj, stručna kvalifikacija, poslovi i zadaci radnika,

  5.3.  osposobljavanje i rješavanje statusa uposlenih,

   

  1. Informacije o suradnji sa drugim organima i organizacijama,

   

  1. Drugi podaci i informacije koje se pojave u radu tužiteljstva.

   

  II OBLIK INFORMACIJA

   

  Oblik informacije može se dati kao kopija postojećeg originalnog dokumenta ili u vidu elektronskog zapisa ili posebno sačinjena informacija u vezi sa zahtjevom sa pozivom na izvor podataka.

   

  III PRISTUP INFORMACIJAMA

   

  Informacije koje su pod kontrolom Kantonalnog tužiteljstva Posavskog kantona - Orašje su dostupne javnosti u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine i Vodičem za pristup informacijama u Kantonalnom tužiteljstvu Posavskog kantona – Orašje.

   

  IV MJESTO PRISTUPA INFORMACIJAMA

   

  Kancelarija službenika za odnose sa javnošću je mjesto gdje podnosilac zahtjeva može  dobiti informacije o podnesenom zahtjevu, odnosno gdje može pristupiti traženim i odobrenim informacijama.

   

  Kantonalno tužiteljstvo Posavskog kantona – Orašje kao javni organ poduzimaće sve potrebne mjere pomoći tražitelju informacija u cilju ostvarivanja prava koja proizilaze  iz Zakona o slobodi pristupa informacijama.

   

   

                                                                                     GLAVNI  TUŽITELJ

       

                                                                                             Luka Dabić

   

  285 PREGLEDA
  • 1 - 2 / 2
  • 1